logo

Statut i władze fundacji

FUNDACJA

HORTUS DEI GLORIAE

tłum. j. polski [Ogród Bożej Chwały]

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową.
 2. Fundacja prowadzi działania społeczne mając na względzie niesienie pomocy potrzebującym.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
 4. Fundacja może:
  1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
  2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;
  3. ustanawiać medale honorowe i odznaki, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, oraz dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
  4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Nazwa Fundacji w języku polskim oznacza „Ogród Chwały Bożej”.
  5. Fundacja jest apolityczna.

Fundacja prowadzi działalność w duchu wartości katolickich we współpracy z Asystentem Kościelnym.

CELE:

Cele Fundacji mieszczą się w sferze działań publicznych, obejmując:

 1. promocja literatury chrześcijańskiej – w szczególności Pisma Świętego;
 2. przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz formacja wierzących do ewangelizacji;
 3. różnorodna działalność publiczna na rzecz ewangelizacji;
 4. szerzenie i rozwój kultury chrześcijańskiej;
 5. powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich;
 6. wspomaganie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych, oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi;
 7. popularyzacja i wspieranie chrześcijańskich wzorców rodzinnych;
 8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 9. pomoc w pogłębianiu wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami;
 10. pomaganie rodzicom i dzieciom w zwiększaniu poczucia własnej wartości;
 11. wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze;
 12. pomoc z zakresu umiejętnego zarządzania budżetem i zarabiania pieniędzy zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;
 13. działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, naukowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich;
 14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym ich wypoczynku;
 15. promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi.
 16. inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. prowadzenie programów edukacji chrześcijańskiej, kulturalnej i oświatowej;
 19. tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej;
 20. wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym i ewangelizacyjnym;
 21. stwarzanie i zapewnianie warunków do propagowania wiedzy o charakterze chrześcijańskim, kulturowym i cywilizacyjnym;
 22. inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, oraz szerzenie wiedzy religijnej;
 23. wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
 24. umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną społeczeństwa;
 25. podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej;
 26. działalność wydawnicza i medialna wspierająca statutowe cele Fundacji;
 27. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji;
 28. propagowanie postaw chrześcijańskich, filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;
 29. pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób;
 30. rozwijanie aktywizacji zawodowej i życiowej;
 31. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 32. niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie;
 33. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 34. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 35. działalność charytatywną;
 36. promocję i organizację wolontariatu;
 37. prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej;
 38. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 39. prowadzenie działalności w zakresie materialnego i niematerialnego  wspierania działań społecznie użytecznych;
 40. wspieranie idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji jako metody rozwiązywania sporów;
 41. działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.

SPOSOBY REALIZACJI

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Udostępnianie poprzez nowoczesne środki przekazu multimedialnego fragmentów Słowa Bożego i treści ewangelizacyjnych;
  2. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, forów charyzmatycznych i ewangelizacyjnych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy;
  3. Organizację imprez masowych i konferencji (w tym ewangelizacyjnych);
  4. Działania kulturalne i ewangelizacyjne (w tym koncerty, ewangelizacje miejskie, uliczne), i inne które można klasyfikować jako działalność społecznie użyteczną;
  5. Organizację i wsparcie rekolekcji dla osób indywidualnych, małżeństw i rodzin;
  6. Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim;
  7. Tworzenie i opiekę nad domami formacji, ośrodkami rekolekcyjnymi, życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku;
  8. Działalność edukacyjną i badawczą;
  9. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i opiekuńczych;
  10. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży;
  11. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych;
  12. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
  13. Prowadzenie biblioteki, organizowanie i finansowanie wystaw i przedstawień teatralnych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości chrześcijańskiej;
  14. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych;
  15. Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
  16. Rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy katolickiej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, oraz innych środków audiowizualnych, oraz działalność wystawiennicza itp.
  17. Działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe oraz nagrywanie i wydawanie płyt CD, DVD w ramach kampanii społecznych i innych działań z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;
  18. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych i chrześcijańskich;
  19. Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących;
  20. Opiekę nad ubogimi, wdowami, wdowcami, sierotami;
  21. Wspieranie działalności misyjnej;
  22. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;
  23. Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w rożnych jej formach;
  24. Upowszechnianie idei wolontariatu;
  25. Aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska;
  26. Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
  27. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej
   w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
 2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Władze fundacji i fundatorzy
KRS 0000774853